Sổ tay hướng dẫn tập huấn này là một phần không tách rời của Bộ tài liệu tập huấn về kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam. Sổ tay này hướng dẫn người dùng của Bộ tài liệu (tập huấn viên) CÁCH THỨC sử dụng Bộ tài liệu để tiến hành tập huấn. Tập huấn viên được khuyến nghị đọc kĩ lưỡng tài liệu này và tham khảo các phần tương ứng tại Hợp phần 2 – Slide thuyết trình – nếu cần thiết, trước khi xem các Hợp phần khác của Bộ tài liệu. I. MỤC TIÊU CỦA KHÓA TẬP HUẤN: Khóa tập huấn sẽ giới thiệu tổng quan và xu thế toàn cầu về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, giới thiệu Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Quyền con người (UNGPs), trách nhiệm và các thực hành tôn trọng quyền con người của doanh nghiệp. Kết thúc khóa tập huấn, người học sẽ: Có hiểu biết kiến thức cơ bản về kinh doanh có trách nhiệm Có hiểu biết về kỳ vọng của Nhật Bản và các nền kinh tế khác về kinh doanh có trách nhiệm Hiểu được nội dung cơ bản của Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Quyền con người (UNGPs); Hiểu và thực hành được các bước rà soát quyền con người trong doanh nghiệp theo UNGPs. II. KHÁI QUÁT VỀ BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN Bộ tài liệu tập huấn bao gồm 08 hợp phần có thể được sử dụng như sau: – Tài liệu dành cho học viên: là những tài liệu in hoặc file mềm phát cho học viên nhằm giúp học viên tham khảo và ghi nhớ, bao gồm các tài liệu trong hợp phần 2, 3, 5, 6, 7 và 8. Trước khóa học, học viên sẽ nhân được Form đăng ký (trong hợp phần 5), Slide bài giảng (hợp phần 2) và UNGPs (trong hợp phần 7). Trong khóa học, học viên sẽ được phát slide bài giảng (hợp phần 2, bản in), bài tập nhóm (hợp phần 3) và Phiếu thực hành (hợp phần 6). Khảo sát đánh giá sau khóa học (hợp phần 5) nên được học viên hoàn thiện ngày sau kết thúc khóa tập huấn. Các tài liệu của hợp phần 7 và 8 sẽ được gửi đến học viên sau khóa học. – Tài liệu hướng dẫn cho tập huấn viên: toàn bộ các tài liệu trong Bộ tài liệu cung cấp hướng dẫn cụ thể giúp tập huấn viên hiểu cách sử dụng các công cụ và bài giảng khác nhau, đồng thời có phương pháp tập huấn hiệu quả, phù hợp. Tài liệu của hợp phần 7 và 8 giúp tập huấn viên thực hiện và bổ sung thêm những nội dung có liên quan đến bài giảng. Tập huấn viên sử dụng tài liệu theo hướng dẫn tại Sổ tay hướng dẫn tập huấn này.

Sổ Tay Hướng Dẫn Tập Huấn về thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Resource Key: RTGIBIPJ

Document Type: Report

Creator:

Author:

  • UNDP

Creators Name: {mb_resource_zotero_creatorsname}

Place: Hanoi

Institution: United Nations Development Programme

Date: July 2023

Language: Vietnamese

Sổ tay hướng dẫn tập huấn này là một phần không tách rời của Bộ tài liệu tập huấn về kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam. Sổ tay này hướng dẫn người dùng của Bộ tài liệu (tập huấn viên) CÁCH THỨC sử dụng Bộ tài liệu để tiến hành tập huấn. Tập huấn viên được khuyến nghị đọc kĩ lưỡng tài liệu này và tham khảo các phần tương ứng tại Hợp phần 2 – Slide thuyết trình – nếu cần thiết, trước khi xem các Hợp phần khác của Bộ tài liệu. I. MỤC TIÊU CỦA KHÓA TẬP HUẤN: Khóa tập huấn sẽ giới thiệu tổng quan và xu thế toàn cầu về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, giới thiệu Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Quyền con người (UNGPs), trách nhiệm và các thực hành tôn trọng quyền con người của doanh nghiệp. Kết thúc khóa tập huấn, người học sẽ: Có hiểu biết kiến thức cơ bản về kinh doanh có trách nhiệm Có hiểu biết về kỳ vọng của Nhật Bản và các nền kinh tế khác về kinh doanh có trách nhiệm Hiểu được nội dung cơ bản của Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Quyền con người (UNGPs); Hiểu và thực hành được các bước rà soát quyền con người trong doanh nghiệp theo UNGPs. II. KHÁI QUÁT VỀ BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN Bộ tài liệu tập huấn bao gồm 08 hợp phần có thể được sử dụng như sau: – Tài liệu dành cho học viên: là những tài liệu in hoặc file mềm phát cho học viên nhằm giúp học viên tham khảo và ghi nhớ, bao gồm các tài liệu trong hợp phần 2, 3, 5, 6, 7 và 8. Trước khóa học, học viên sẽ nhân được Form đăng ký (trong hợp phần 5), Slide bài giảng (hợp phần 2) và UNGPs (trong hợp phần 7). Trong khóa học, học viên sẽ được phát slide bài giảng (hợp phần 2, bản in), bài tập nhóm (hợp phần 3) và Phiếu thực hành (hợp phần 6). Khảo sát đánh giá sau khóa học (hợp phần 5) nên được học viên hoàn thiện ngày sau kết thúc khóa tập huấn. Các tài liệu của hợp phần 7 và 8 sẽ được gửi đến học viên sau khóa học. – Tài liệu hướng dẫn cho tập huấn viên: toàn bộ các tài liệu trong Bộ tài liệu cung cấp hướng dẫn cụ thể giúp tập huấn viên hiểu cách sử dụng các công cụ và bài giảng khác nhau, đồng thời có phương pháp tập huấn hiệu quả, phù hợp. Tài liệu của hợp phần 7 và 8 giúp tập huấn viên thực hiện và bổ sung thêm những nội dung có liên quan đến bài giảng. Tập huấn viên sử dụng tài liệu theo hướng dẫn tại Sổ tay hướng dẫn tập huấn này.

Download Document